numer telefonu (63) 242 62 33    skrzynka pocztowa info@komputersat.pl  


1. Polityka Prywatności
2. Rodzaje informacji o użytkownikach stron i serwisów internetowych, gromadzonych przez KOMPUTERSAT spółka cywilna.
3. Wykorzystanie informacji o użytkownikach stron i serwisów internetowych, gromadzonych przez KOMPUTERSAT spółka cywilna.
4. Gromadzenie i przetawarzanie danych Abonentów KOMPUTERSAT spółka cywilna.
5. Bezpieczeństwo
6. Zmiana danych osobowych

1. Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Abonentów KOMPUTERSAT spółka cywilna oraz jej spółek zależnych. Obowiązuje ona także wszystkich użytkowników korzystających ze stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji Spółki, którzy mogą, ale nie muszą, być Abonentami KOMPUTERSAT spółka cywilna. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, a także z zasadami, obowiązującymi w przypadku korzystania z produktów i usług Spółki.
2. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki KOMPUTERSAT spółka cywilna przetwarza dane osobowe Abonentów podczas korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji, produktów i usług Spółki. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób KOMPUTERSAT spółka cywilna wykorzystuje udostępnione przez Abonentów dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu Abonenta lub uzyskaniu jego zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej www.komputersat.pl
4. Zasady używania przez KOMPUTERSAT spółka cywilna plików cookies i podobnych technologii zostały zawarte odrębnej Polityce dostępnej pod adresem komputersat.pl/cookies

2. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma KOMPUTERSAT

1. Co do zasady, KOMPUTERSAT spółka cywilna zapewnia użytkownikom możliwość korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji w sposób anonimowy. Jednak w celu skorzystania z niektórych usług może być konieczne np. logowanie lub wypełnienie odpowiedniego formularza oraz podanie danych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi. Na przykład, podczas zawierania Umowy, konieczne jest, oprócz zaakceptowania Regulaminu korzystania platformy, wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego i podanie danych osobowych.
2. KOMPUTERSAT spółka cywilna gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Spółki, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest KOMPUTERSAT spółka cywilna Jarosław Kowalski, Tomasz Janaszkiewicz z siedzibą w Koninie (62-500), ul. Wodna 19.

3. Do czego wykorzystywane są zebrane informacje o użytkownikach witryn

1. Przetwarzanie danych, o których mowa w Rozdziale II ust. 2 niniejszej Polityki, jest zanonimizowane i służy celom pomiarowym i ulepszaniu stron i serwisów internetowych oraz usług w nich oferowanych. KOMPUTERSAT spółka cywilna może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
2. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z podstron stron i serwisów internetowych wykorzystywane są zgodnie z celem ich przeznaczenia, wskazanym w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi oraz za wyrażeniem odpowiednich zgód przez użytkownika.
3. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem strony www.komputersat.pl, zakres i zasady gromadzenia i przetwarzania danych reguluje regulamin lub szczegółowe warunki świadczenia danej usługi.
4. Dane użytkowników platformy wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia – dokonania montażu. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia. W tym celu dane mogą być przekazane podmiotom podwykonawczym. Podmioty te nie będą wykorzystywać danych użytkowników strony lub serwisu internetowego w żadnym innym celu.
5. Dane udostępnione przez użytkowników stron lub serwisów internetowych, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od KOMPUTERSAT spółka cywilna, mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. KOMPUTERSAT spółka cywilna nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź następuje za wyraźną zgodą użytkownika, a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych Abonentów KOMPUTERSAT


1. KOMPUTERSAT spółka cywilna po uzyskaniu zgody Abonenta będzie gromadzić i przetwarzać dane z urządzeń, którymi Abonent posługuję się podczas korzystania z usług świadczonych przez KOMPUTERSAT, w tym dane urządzeń mobilnych lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
2. Ze względu na charakter świadczonych usług KOMPUTERSAT będzie gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych:

  nr kategorii   Nazwa kategorii
 1  informacje marketingowe
 2  informacje o płatnościach
 3  korzystanie z serwisów internetowych
 4  parametry odbiornika
 5  parametry połączenia internetowego
 6  tryb pracy urządzenia końcowego

3. Dane wskazane w powyższej tabeli będą przetwarzane w celach poprawy jakości świadczonych usług, rekomendowania rozwiązań technicznych, przeprowadzania diagnostyki stanu technicznego użytkowanego Sprzętu i jakości odbieranego sygnału oraz dostosowania oferty do preferencji i potrzeb Abonentów. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy.
4. Dane z urządzeń będą przetwarzane wyłącznie w przypadku podłączenia urządzeń do sieci Internet.
5. KOMPUTERSAT nie będzie przetwarzało danych wrażliwych dotyczących Abonenta (np. wyznania, przynależności do organizacji, orientacji seksualnej, poglądów politycznych i innych).

5. Bezpieczeństwo


1. KOMPUTERSAT podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez użytkowników stron i serwisów internetowych Spółki przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. KOMPUTERSAT nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić KOMPUTERSAT o takiej sytuacji.
2. Fora dyskusyjne i systemy komentarzy dostępne na stronie internetowej KOMPUTERSAT są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. KOMPUTERSAT nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach.

6. Zmiana danych osobowych


1. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, KOMPUTERSAT gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik. W przypadku, gdy nie została udostępniona taka funkcjonalność, wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres korespondencyjny Administratora danych, bądź przez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: https://komputersat.pl/kontakt/
2. W przypadku złożenia przez użytkownika zamówienia, system wysyła automatycznie na podany przez użytkownika adres e-mail, wiadomość potwierdzającą przyjęcie złożonego zamówienia. W przypadku negatywnej weryfikacji czy błędów w podanych danych osobowych następuje telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzyskania informacji lub zmiany zamówienia.
3. KOMPUTERSAT może poprosić użytkownika o potwierdzenie jego tożsamości.